Wijziging Ziektewet; wat zijn de gevolgen voor u?

Er is de laatste tijd veel te doen om de zogeheten Modernisering Ziektewet. Door wijzigingen in de wet worden bedrijven nu ook verantwoordelijk voor werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen 28 dagen na het eindigen van het dienstverband. Tot nu toe lag die verantwoordelijkheid bij het UWV.
Deze wetswijziging is vastgelegd in de BeZaVa, oftewel de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters.

Vallen alle vangnetters hier onder?
Nee, de wijziging heeft als doel om een bepaalde groep mensen snel weer aan het werk te krijgen bij ziekte, namelijk werknemers met een -beëindigd- contract voor bepaalde tijd en mensen die via een uitzendbureau werken en van wie de tewerkstelling door het uitzendbureau eindigt.
De wet heeft dus geen betrekking op andere vangnetters zoals bijvoorbeeld zwangere werkneemsters.

Waarom betreft de regeling juist vangnetters?
Gebleken is dat het ziekteverzuim bij “vaste” werknemers flink is afgenomen, terwijl dit bij vangnetters niet het geval is. Een hoog percentage vangnetters belandt bovendien in de WGA én komt daar moeilijk weer uit. De regering verwacht het tij te kunnen keren door de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer voor deze vangnetters gelijk te maken aan de verantwoordelijkheid bij ziekte van vaste werknemers.

Krijgen alle werkgevers hier mee te maken?
Als u werkt met tijdelijke arbeidscontracten en uw contractant gaat ziek uit dienst (of wordt binnen 28 dagen na beëindiging dienstverband ziek), dan is de wet op u van toepassing. De wet heeft natuurlijk vooral gevolgen voor uitzendbureaus en bedrijven met grote flexpools, omdat zij een relatief grote kans hebben dat bovengenoemde situatie zich voordoet. Maar de wet raakt u ook als u slechts één werknemer met een tijdelijk contract heeft en deze ene nu toevallig net ziek uit dienst gaat.
Werkt u uitsluitend met contracten voor onbepaalde tijd, dan zult u in de praktijk weinig van de wetswijziging merken.

U bent geen eigenrisicodrager
U bent verantwoordelijk voor het re-integratieproces tot het moment waarop het tijdelijk dienstverband van de zieke medewerker eindigt. Daarna neemt het UWV het van u over. Let op: bij de overgang naar UWV wordt uw re-integratie-inspanning getoetst (Vergelijkbaar met de gang van zaken bij zieke vaste medewerkers – Poortwachter). Wordt de inspanning als onvoldoende beoordeeld, dan verhaalt het UWV het ziekengeld op u. U kunt dit dus gaan voelen in de portemonnee!
Hoge instroom in de Ziektewet heeft ook op een andere manier financiële gevolgen voor u. Net als de WIA-premie, wordt de ZW-premie namelijk gedifferentieerd. Hoge instroom betekent een hoge premie. Met name grote en middelgrote bedrijven gaan dit merken. Kleine bedrijven blijven een sectorpremie betalen, gekoppeld aan de situatie in de gehele sector.

U bent wel eigenrisicodrager (ERD)
Als ERD blijft u verantwoordelijk voor de zieke ex-werknemer totdat deze hersteld is of tot er 104 weken zijn verstreken. Dit betekent dat u de Ziektewet zelf uitvoert. U betaalt dan geen ZW-premie, maar moet wel de ZW-uitkering doorbetalen aan de ex-werknemer. U heeft zelf de regie over de re-integratie van de ex-werknemer en moet deze dus blijven volgen. Hoe eerder de ex-werknemer weer aan de slag is, des te minder het u kost. U heeft dus veel meer invloed op het proces dan niet-eigenrisicodragers, maar er wordt ook het nodige van u verwacht. Het is daarom belangrijk dat u de zaken goed op orde heeft of iemand inhuurt die dit voor u regelt.

Ingangsdatum
De wetswijziging gaat 1 januari 2014 in. Uw premie wordt dan gebaseerd op de instroom in de ZW in 2012. Inderdaad, in 2012 wist u nog niet dat deze wet zou komen, maar u wordt nu wel geconfronteerd met de gevolgen van de situatie in dat jaar.
U heeft als het goed is van het UWV een overzicht ontvangen met daarop de BSN-nummers van de ex-werknemers die toen zijn ingestroomd. Controleer dit goed en onderneem actie als het overzicht niet klopt of als u niets ontvangen heeft terwijl u wel ZW-instromers had.

De keuze: eigenrisicodrager of niet
U moet nu kiezen of u ERD wordt voor de Ziektewet of niet. Dit staat los van het eigenrisicodragerschap voor de WIA. De eerste deadline voor het doen van deze aanvraag is op 1 oktober a.s. Door vertragingen bij het versturen van de overzichten door het UWV, hebben werkgevers de mogelijkheid voor ERD te kiezen en zich voor 1 december a.s. weer terug te trekken als zij op grond van het overzicht tot de conclusie komen dat ze toch geen ERD willen zijn. Overigens kunt u twee keer per jaar starten als ERD: per 1 januari en per 1 juli. Houd er rekening mee dat u minstens 13 weken vóór die datum de aanvraag daarvoor moet doen; dus uiterlijk op 1 april of op 1 oktober.

 

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *